• För att du ska kunna ansöka om att få ditt ärende prövat i Trafikskadenämnden måste du ha varit i kontakt med ditt försäkringsbolag efter det att du tagit del av försäkringsbolagets beslut.

  Klicka här om du har problem att ladda upp filer när du gör din ansökan

 • Endast vid förlust av underhållsersättning
 • Ärendet kommer att hanteras digitalt. Det innebär att du eller din kontaktperson kan ta del av handlingarna i ärendet genom att logga in på http://portal.trafikskadenamnden.se . För att du ska kunna använda denna tjänst behöver du fylla i ditt personnummer i rutan ovan.

 • För att Trafikskadenämnden ska kunna pröva ditt ärende behöver du bifoga eller skicka in ditt försäkringsbolags beslut. Om du har ett ombud måste även en fullmakt bifogas eller skickas in.

  Filer som bifogas får vara max 40 Mb styck • Du kommer att få ta del av allt material som ditt försäkringsbolag ger in i ärendet. Du kommer även ges möjlighet att lämna synpunkter på försäkringsbolagets inställning. Vänta med att skicka in handlingar (utöver försäkringsbolagets slutliga beslut och eventuell fullmakt) tills du fått försäkringsbolagets svar på din ansökan. Då kan du avgöra vilka handlingar du vill komplettera med innan ärendet sätts ut till sammanträde.

  Ditt ärende avgörs enbart på de handlingar som Trafikskadenämnden får in. Allt ingivet material scannas in och sparas enbart digitalt.
  Ingivna orginalhandlingar kan inte återfås efter avslutad handläggning.

 • OBS! Du kan enbart begära prövning av de frågor som framgår av försäkringsbolagets beslut.
 • Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, bland annat personuppgifter, måste behandlas för att göra det möjligt för Trafikskadenämnden att lämna yttrande i ärendet samt för administration av Trafikskadenämndens verksamhet. Läs mer om hur Trafikskadenämnden behandlar dina personuppgifter på www.trafikskadenamnden.se Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta, få in och lämna ut uppgifter exempelvis till försäkringsbolaget samt i vissa fall till sakkunniga, t ex Trafikskadenämndens sakkunnigläkare, eller översättningsbyråer.

 • Fyll i namnet för den person som prövningen gäller. Vid fråga om förlust av underhållsersättning fyll istället i den avlidnes namn under sökande och den efterlevandes namn under efterlevande.

 • Fyll i personnumret för den person som prövningen gäller. Observera att fullständigt personnummer måste fyllas i, t.ex. 19670513-3456.

 • Denna ruta fylls endast i vid förlust av underhållsersättning. Fyll i namn för den efterlevande som ansöker om prövning. Om det är flera efterlevande behöver det fyllas i en ansökan per person. 

 • Vid förlust av underhållsersättning fyll personnumret för den som ansöker om prövning.

 • Endast ett av dessa alternativ kan fyllas i.

  Om du har ett ombud behöver vi kontaktuppgifter och fullmakt. Av fullmakten ska det framgå vem du företräds av. Den ska vara underskriven både av dig och ditt ombud.

  Om du är vårdnadshavare och har ombud. Fyll i ombudets uppgifter.

 • Fyll i nummer inklusive riktnummer.

 • Välj aktuellt försäkringsbolag i listan.

 • Handläggarens namn finns på ditt försäkringsbolags beslut.

 • Fyll i det datum då trafikolyckan inträffade. Observera att datumet måste fyllas i med år, månad och dag. T.ex. 2017-04-05.

 • Skadenumret finns på ditt försäkringsbolags beslut.

 • Du måste ha varit i kontakt med ditt försäkringsbolag efter det att du tagit del av försäkringsbolagets beslut. Först därefter kan du ansöka om att få ditt ärende prövat i Trafikskadenämnden.

 • Du måste alltid skicka in ditt försäkringsbolags skriftliga beslut till Trafikskadenämnden. Om du inte lämnar in beslutet kan Trafikskadenämnden inte pröva ditt ärende.

 • Innan ärendet prövas i Trafikskadenämnden kommer du få ta del av det material som ditt försäkringsbolag skickat in. Du har möjlighet att lämna synpunkter på försäkringsbolagets inställning och komplettera med material om du anser att något saknas.
  Om du vill skicka in material som försäkringsbolaget inte har sett, t ex ett nytt läkarintyg, måste du först vända dig till försäkringsbolaget som får ta ställning till det nya materialet. Först därefter kan du begära en prövning i Trafikskadenämnden.

 • Om du yrkar att ersättningen ska vara högre bör du ange det belopp du yrkar och hur du har beräknat beloppet.
  Du kan max skriva 4 500 tecken (ca 1 A4-sida). Behöver du förklara mer kan du ladda upp ett dokument som bilaga under "Bilagor".

 • Här kan du kortfattat motivera dina krav.
  Du kan max skriva 4 500 tecken (ca 1 A4-sida). Behöver du förklara mer kan du ladda upp ett dokument som bilaga under "Bilagor".

 • Du kan max skriva 4 500 tecken (ca 1 A4-sida). Behöver du förklara mer kan du ladda upp ett dokument som bilaga under "Bilagor".

 • Allt ingivet material scannas in och sparas enbart digitalt. Ingivna originalhandlingar kan inte återfås efter avslutad handläggning.

 • För att kunna ta del av ärendets handlingar på http://portal.trafikskadenamnden.se behövs personummer anges

 • Fylls endast i när du har ett ombud.